امروز : 

15 آذر 1401 11:00 ق.ظ
| |

کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه 

                                                                                                اعضای کمیته علمی 

سمت و جایگاه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

دکتر آیدین سلام زاده

1

 

دکتر سعید علیپور

2

 

دکتر عادل شاه ولی زاده

3

 

دکتر فائزه محمدی

4

 

دکتر رضا دهقان

5

 

دکتر امیر جبلی

6

 

دکتر امید سمیعی

7

 

دکتر مهدی اسماعیلی

8

 

دکتر بهروز اسکندرپور

9

 

دکتر سید پدرام موسوی

10

 

دکتر سعید شیپوریان

11

 

دکتر آرزو دیلم صالحی

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                اعضا کمیته داوری

سمت و جایگاه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

فاطمه صدقی ثابت

1

 

دکتر جابر خدایی

2

 

حامد باقری توستانی

3

 

محمدرضا صفری چاکری

4

 

سامان شهسواری پور

5