امروز : 

7 اسفند 1402 5:48 ق.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

سمت

دکتر سعید علیپور (دبیر اجرایی)

حسابداری

دکتری تخصصی

استادیار حسابداری
یونس پیرزرگر

کامپیوتر

کارشناسی

مسئول انفورماتیک مرکز علمی و کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل

مهدی کاظمی

حسابداری

کارشناسی ارشد

دانشجو

هادی موسی زاده

حسابداری

کارشناسی ارشد

دانشجو
اصغر محبوب

کسب و کار

کارشناسی

دانشجو