امروز : 

12 فروردین 1402 9:40 ب.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

سمت

پژمان الهامی طالشمیکائیل

حقوق

کارشناسی ارشد

مدرس دانشگاه ، کارشناس ارشد حقوق

یونس پیر زرگر اردبیلی

حسابداری

کارشناسی ارشد

مسئول انفورماتیک مرکز علمی و کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل