امروز : 

15 آذر 1401 11:53 ق.ظ
| |

کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه 

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

سمت

پژمان الهامی طالشمیکائیل

حقوق

کارشناسی ارشد

مدرس دانشگاه ، کارشناس ارشد حقوق

یونس پیر زرگر اردبیلی

حسابداری

کارشناسی ارشد

مسئول انفورماتیک مرکز علمی و کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل