امروز : 

15 آذر 1401 11:05 ق.ظ
| |

کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه 

ردیف

عنوان مقاله

پژوهشگر(ان)

وضعیت مقاله

1

تأثیر قابلیت بازاریابی و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش

الهام اسدی، محمدتقی صادقی

پذیرش

2

راهکارهای برون رفت از چالش های صندوق های بازنشستگی

سماء ایلخانی پور ،  سعید زرندی

پذیرش