امروز : 

12 فروردین 1402 8:55 ب.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

1تأثیر قابلیت بازاریابی و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش  الهام اسدی، محمدتقی صادقیپذیرش دانلود مقاله
2

راهکارهای برون رفت از چالش های صندوق های بازنشستگی

سماء ایلخانی پور ، سعید زرندیپذیرشدانلود مقاله
3

بررسی نقش سرمایه­ گذاری­های مکمل در تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش بهره ­وری

علیرضا محمودی­ فردa، فاطمه شهبازیb

پذیرش دانلود مقاله
4

تحلیلی بر عوامل موثر بر گرایش زنان نسبت به “مصرف برندهای خارجی پوشاک” (مطالعه ی موردی: زنان شهر یزد)

مریم نارگونی a

پذیرشدانلود مقاله
5

بررسی تاثیر ساختار واحد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدیه اصفهانی زاده a، سجاد کرد منجیریb

پذیرش دانلود مقاله
6

ارتباط حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نسبت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عاطفه فرصتی جویباری a، سجاد کرد منجیری b

پذیرشدانلود مقاله
7

بررسی تاثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی

 

امیرحسین پور صاحبیa

پذیرش دانلود مقاله
8

نقش مدیریت توانمند برکیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

محسن ادیبانa، یوسف یزدان پرستb

پذیرشدانلود مقاله
9

بررسی تاثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی

 

مائده عزتی جدیدی a

پذیرش دانلود مقاله
10

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در حسابداری

 

عقیله بستانی اصلa، یاور محمد بخشb

پذیرشدانلود مقاله
11

بررسی تأثیر ویژگی‌های مالی شرکت‌ها بر عملکرد مالی (مطالعه موردی: مدیران بانک ملی استان آذربایجان شرقی ) 

محمد اره کش سلماسیa

پذیرش دانلود مقاله
12

بررسی و کنترل کیفیت در مراحل تصفیه شکر خام

علیرضا محمودی فردa، امیرحسین رضاییb

پذیرشدانلود مقاله
13

مروری بر تئوری های ساختار سرمایه

 

امید سمیعیa، حسینعلی مشکانیb

پذیرش دانلود مقاله
14

مروری بر عوامل موثر در ساختار سرمایه

امید سمیعیa، حسینعلی مشکانیb

پذیرشدانلود مقاله
15

مروری بر بیمه عمر، موارد تحت پوشش این بیمه و مزایای آن

سمیه صائب نیاa، نرگس سلیمیb، رقیه افشاریc

پذیرش دانلود مقاله
16

نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران 

محمد محسن حائري زادهa

پذیرشدانلود مقاله
17

مروری بر اهمیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران 

میثم صنیعی فرa

پذیرش دانلود مقاله
18

بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر سودآوری آتی 

فاطمه محمد زادهa

پذیرشدانلود مقاله
19

رابطه بين تنوع محصول و بكارگيري سيستم بها يابي بر مبناي فعاليت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سميه بخشي كيا a

پذیرش دانلود مقاله
20

بررسی تاثیر کیفیت گزارش حسابرسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 

سمیه صائب نیاa، حمید رضا خدادادیb، فهیمه سادات موسوی c

پذیرشدانلود مقاله
21

مروری بر نقش بازاریابی الکترونیکی درتوسعه اقتصادی

 

سميه بخشي كيا a

پذیرش دانلود مقاله
22

مروری بر مدیریت بحران در سازمانهای دولتی

 

علیرضا منجمa، شبنم کلجهb، زهرا خلیلی c

پذیرشدانلود مقاله
23

مروری بر نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت بحران

فهیمه سادات موسویa ، مصطفی یوسفی b محمد رضا اردهالیc

پذیرش دانلود مقاله
24

 بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری جو سازمانی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

 

یاور محمد بخش a ، عقیله بستانی اصل b

پذیرشدانلود مقاله
25

بررسی تاثیر اطلاعات عملکرد نسبی بر حمایت سازمانی ادراک شده و رفتارشهروندی سازمانی (مطالعه موردی: بیمارستان های شهرستان کرمان)

سامان شهسواری پورa ، مینا ابوسعیدیb

پذیرش دانلود مقاله
26

بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری در صنعت بیمه

سمیه صائب نیاa ، امین بلالیb  سارا سعادتیc

پذیرشدانلود مقاله
27

مطالعه­ ای روی فساد اقتصادی و بررسي تاثير فساد اقتصادي بر صادرات صنعتي و تاثیر مثبت صادرات کالا  بر رشد اقتصادی 

علیرضا محمودی­ فردa، ملیکا زینی پیروزb

پذیرش دانلود مقاله
28

مطالعه­ ای روی احسان و ابعاد آن در زندگی انسان

علیرضا محمودی ­فردa، مرضیه عباسیb

پذیرشدانلود مقاله
29

انتشار بلاک چین در صنعت بیمه با تحلیل و مرور نشریات علمی دانشگاهی و تجاری

احمدرضا پورجلالی a

پذیرش دانلود مقاله
30

مروری بر اهمیت دوسوتوانی رفتاری کارکنان دستگاه های دولتی 

آرزو صدیق نیاa

پذیرشدانلود مقاله
31

تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک برآگاهي و شهرت برند (مورد مطالعه: مشتریان بیمه ایران در شهر اردبیل)

حمید شایسته پورa، سید منصور فاطمیb

پذیرش دانلود مقاله
32

بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر اعتماد و رضایت مشتری در فروشگاه های اینترنتی دیجی کالا

 سید محمد میر محمدی شکتائیa، سوگند جهان بخش پورb، فاطمه عاشوریc، نسترن هاشمیd

پذیرشدانلود مقاله
33

اهمیت و ضرورت مدیریت در خانواده  با تاکید بر تحکیم خانواده 

قاسم پورایمانa

پذیرش دانلود مقاله
34

مروری بر عوامل فرایادگیری در منابع انسانی  

حامدباقری توستانیa*، مهسا نیکنامb

پذیرشدانلود مقاله
35

مروری بر ارتباط بین اهداف حسابداری و و جه نقد

زهرا ثانوی عباس آبادی a

پذیرش دانلود مقاله
36

رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران   

محمد مدنیa، فرهاد امیریb، سعید لازمیc

پذیرشدانلود مقاله
37

گزارشگری مالی در شرایط عدم ثبات اقتصادی

مهدی علی نژاد ساروکلائی a ، رعنا کمالی b

پذیرش دانلود مقاله
38

بررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره و مدیریت سود فرصت طلبانه و واقعی بر تداوم سود

سید محمد  میر محمدی شکتائی a ، سمیرا گوران اوریمی b

پذیرشدانلود مقاله
39
بررسی تاثیر تنوع جنسیتی بر بروز تقلب در صورتهای مالی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت دولتی

مریم برادران a ، نرگس امانی b

پذیرش دانلود مقاله
40

تغییر الگوی مسئولیت اجتماعی در شرکتهای سهامی بعد از ورود کرونا ویروس

مهدی علی نژاد ساروکلائی a، مهناز علی اربطانیb

پذیرشدانلود مقاله
41

شناسايي پيامدهاي حاصل از استرس مالياتي مؤديان مالياتي با استفاده از تکنيک دلفي فازي

آرزو دیلم صالحیa*، حامد باقری توستانی b

پذیرش دانلود مقاله
42

بررسی رابطه معنویت در محیط کار بر سلامت روان با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان

زهرا افسریa ، شهرام فردادb ، فاطمه موحدنیاc

پذیرشدانلود مقاله
43

نقش پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی با توجه به عدم شناسایی وسیله نقلیه مسبب در حادثه

فریبا رمضانیa

 

پذیرش دانلود مقاله
 44

مروری برمبانی نظری اندازه موسسات حسابرسی در ایران و سایر کشورهای جهان

رحمان ساعدیa، سجاد نصرb، امیر رنگرزc، هادی رجبیd

پذیرشدانلود مقاله
45

کسب و کار اخلاق مدارانه و بالاترین سود

یحیی تقی زادهa

پذیرش دانلود مقاله
46

عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی بر سلامت روان شهروندان

لیدا سیفa، ابراهیم کردیb

پذیرشدانلود مقاله
47

تاثیر احساسات  مشتری برنگرش و قصد خرید مجدد در خرده فروشی آنلاین مواد غذایی

  کیمیاجوادقزوینیa

 

در حال بررسی
 دانلود مقاله
48

بررسی تاثیرنقش اینفلوئنسر ها بر خرید مجدد مصرف کنندگان آنلاین

  هانیه اخلاقیa

در حال بررسی
دانلود مقاله
49

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی  بر وفاداری مشتریان فروشگاه های اینترنتی با تاکید بر نقش میانجی متغیر های رضایت الکترونیک  و اعتماد الکترونیک  (مطالعه موردی : شبکه اجتماعی اینستاگرام)

مریم سعیدیان a 

در حال بررسی
 دانلود مقاله
50

کاربرد‌های داده‌کاوی در صنعت

نادر وفایی فر*1؛ الهام مقدم نیا2

در حال بررسی
دانلود مقاله
51

نقش دفتر مدیریت پروژه در مدیریت پروژه پایدار

مهفام قنبري a 

حذف مقاله دانلود مقاله
52

 بررسی راهکارهای کاهش مالیات بجای فرار از مالیات

علی اژدری a، سپیده دهستانیb

پذیرشدانلود مقاله
53

مروری بر بانکداری اسلامی و ربا

علی اژدری a، سپیده دهستانیb

پذیرش دانلود مقاله
54

نقش سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در اقتصاد دیجیتال

مهدی علی نژادساروکلائی a، محمدامین حکیمیb

پذیرشدانلود مقاله
55

بررسی مبنا و ماهیت صندوق تامین خسارات بدنی

سید احمد هاشمیa

پذیرش دانلود مقاله
56

بررسی ابعاد سرمایه فکری بر بهره وری نیروی انسانی در صندوق تامین خسارات بدنی

وحید قانعی زوارق،a سینا طعامیb، محمد وفاخواهc

پذیرشدانلود مقاله
57

تحلیل تحول دیجیتالی استعدادهای حسابداری سازمانی از دیدگاه بلاک چین

پدرام صنعتیa

پذیرش دانلود مقاله
58

بررسی اثرات مالکیت و میزان اعضای هیئت مدیره مدیران مستقل بر سود دهی  دارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی ذبیح زاده a

در حال بررسی
دانلود مقاله