امروز : 

27 فروردین 1403 10:25 ب.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

مدیریت

مدیریت بازرگانی و استراتژیک

مدیریت دولتی و عمومی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت مالی و صنعتی

مدیریت فرهنگی و آموزشی

مدیریت صنعتی و جهانگردی

مدیریت بحران و توسعه پایدار

مدیریت بحران و بلایای طبیعی

مدیریت بازاریابی، تحقیق و توسعه

مدیریت اجرایی و مدیریت شهری

مدیریت دانش و مدیریت کشاورزی

سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت

حسابداری

بانکداری نوین و الکترونیک

حسابداری منابع انسانی

حسابداری سرمایه فکری

 حسابداری دولتی و پاسخگویی

 قوانین و استانداردهای حسابداری

مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت بازار و حسابرسی

کاربرد اینترنت در حسابداری

نوآوری های مالی در مدیریت و حسابداری

حسابداری مالیاتی و نقش حسابدار و حسابرس در بهبود نظام مالیاتی کشور

سایر مباحث مرتبط با علوم حسابداری

بیمه

روش های توانمندسازی صنعت بیمه

نقش بیمه در تامین امنیت تجارت الکترونیک

نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

فضاي كسب و كار در صنعت بيمه

تحليل ساختار بازارهاي بيمه مستقيم و اتكايي (قدرت بازار و…)

قيمت منصفانه در بازار بيمه

نوآوري و تنوع بخشي به محصولات بيمه اي در بازار بيمه

روش ارزيابي خسارت، اعتماد عمومي به صنعت بيمه و رضايت مشتري

تعامل بازار بيمه با ساير بازارهاي مالي

ورود بيمه گران خارجي به بازار بيمه

رقابت پذيري شركتهاي بيمه داخلي با شركتهاي بيمه خارجي

نهاد سازي در بازار بيمه

شكست بازار در صنعت بيمه و ضرورت و حدود دخالت نهاد ناظر

تقلب و تخلف در بازار بيمه

سایر مباحث مرتبط با صنعت بیمه