امروز : 

15 آذر 1401 10:57 ق.ظ
| |

کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه 

نام ونام خانوادگی

سمت و جایگاه علمی

سیف اله پور یحیی

 

دکتر مجید رفیعیان

 

دکتر عباداله حیدری