امروز : 

12 فروردین 1402 8:47 ب.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

نام ونام خانوادگی

سمت و جایگاه علمی

سیف اله پور یحیی

 

دکتر مجید رفیعیان

 

دکتر عباداله حیدری