امروز : 

27 فروردین 1403 10:30 ب.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

نام ونام
خانوادگی

سمت و
جایگاه علمی

آقای یاور محمد بخش

مدرس مرکز

دکتر داود عبداللهی

مدرس مرکز 

دکتر رسول اسماعیلی کیا

مدرس مرکز 

دکتر کیوان ابراهیمیان 

مدرس مرکز 

دکتر علیرضا روشنی 

مدرس مرکز 

دکتر حسین میکائیل وند 

مدرس مرکز 

دکتر توحید مهدوی 

مدرس مرکز 

دکتر حسن حسین زاده

مدرس مرکز 

دکتر حمید رضا عزیزی

مدرس مرکز

آقای داود نوروززاده 

مدرس مرکز 

آقای هادی همدم

مدرس مرکز 

دکتر علی فضل الهی

مدرس مرکز 

آقای محمدرضا غنی زاده زارع

مدرس مرکز

دکتر منوچهر مولایی

مدرس مرکز 

آقای ابراهیم نوری

مدرس مرکز 

نام ونام
خانوادگی

سمت و
جایگاه علمی

دکتر همایون آقا رضایی

مدرس مرکز

دکتر سید پدرام موسوی

مدرس مرکز